Select language:

Tín hiệu mua bán cổ phiếu ngày 30-3-2017

Thứ năm - 30/03/2017 12:08
Chúng tôi cung cấp hệ thống phần mềm giao dịch MUA và BÁN cổ phiếu theo trường phái phân tích kỹ thuật dựa theo mô hình sóng ELLIOTT báo ngày 30-3-2017.
Tín hiệu mua bán cổ phiếu phiên ngày 30-3-2017
Tín hiệu mua bán cổ phiếu phiên ngày 30-3-2017

CẬP NHẬT CÁC MÃ CỔ PHIẾU TUẦN QUA HỆ THỐNG PHẦN MỀM BÁO VÀ LỜI LỖ TỪ NGÀY 23-3-2017 ĐẾN 30-3-2017

Ticker Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit % Profit
AAA Open Long 3/28/2017 23.75 3/30/2017 24.35 2.50% 1022.44 2.50%
ACB Out 3/24/2017 25.5 3/29/2017 24.6 -3.50% 0 0.00%
ACB Open Long 3/29/2017 24.6 3/30/2017 24.7 0.40% 75.2 0.40%
ADS Out 3/29/2017 22.85 3/30/2017 22.3 -2.40% 0 0.00%
AGR Out 3/24/2017 4.33 3/29/2017 3.66 -15.50% 0 0.00%
AGR Open Long 3/29/2017 3.66 3/30/2017 3.89 6.30% 995.28 6.30%
APC Out 3/27/2017 25.4 3/29/2017 25.2 -0.80% 0 0.00%
APC Open Long 3/29/2017 25.2 3/30/2017 25.3 0.40% 41.82 0.40%
ATG Long 3/24/2017 2.3 3/28/2017 2.34 1.70% 471.93 1.70%
ATG Out 3/28/2017 2.34 3/30/2017 2.33 -0.40% 0 0.00%
ATS Long 3/28/2017 13.8 3/28/2017 13.8 0.00% 0 0.00%
ATS Out 3/28/2017 13.8 3/30/2017 13.8 0.00% 0 0.00%
BAX Out 3/24/2017 22.1 3/30/2017 21.7 -1.80% 0 0.00%
BCG Out 3/24/2017 5 3/27/2017 4.8 -4.00% 0 0.00%
BCG Open Long 3/27/2017 4.8 3/30/2017 4.85 1.00% 244.67 1.00%
BFC Open Long 3/28/2017 34.4 3/30/2017 35 1.70% 205.26 1.70%
BHS Open Long 3/28/2017 12.5 3/30/2017 12.55 0.40% 108 0.40%
BID Out 3/27/2017 17.75 3/29/2017 17.4 -2.00% 0 0.00%
BID Open Long 3/29/2017 17.4 3/30/2017 17.75 2.00% 614.64 2.00%
BMC Open Long 3/29/2017 23 3/30/2017 23.9 3.90% 391.3 3.90%
C12 Out 3/24/2017 15.1 3/30/2017 15.6 3.30% 0 0.00%
C32 Open Long 3/27/2017 51.1 3/30/2017 50.3 -1.60% -694.26 -1.60%
CEO Out 3/24/2017 12.2 3/29/2017 12.1 -0.80% 0 0.00%
CEO Open Long 3/29/2017 12.1 3/30/2017 12 -0.80% -125.01 -0.80%
CTD Out 3/29/2017 212 3/30/2017 208 -1.90% 0 0.00%
CTG Out 3/27/2017 18.8 3/29/2017 18.35 -2.40% 0 0.00%
CTG Open Long 3/29/2017 18.35 3/30/2017 18.35 0.00% 0 0.00%
CTI Out 3/24/2017 28.95 3/30/2017 28.4 -1.90% 0 0.00%
CTP Out 3/24/2017 21 3/30/2017 16 -23.80% 0 0.00%
CTS Out 3/27/2017 8.9 3/30/2017 8.8 -1.10% 0 0.00%
CVT Out 3/24/2017 55.1 3/30/2017 56.8 3.10% 0 0.00%
DAH Long 3/27/2017 7.03 3/29/2017 7.03 0.00% 0 0.00%
DAH Out 3/29/2017 7.03 3/30/2017 7.02 -0.10% 0 0.00%
DGC Open Long 3/29/2017 37.8 3/30/2017 38 0.50% 61.71 0.50%
DGW Open Long 3/29/2017 16.35 3/30/2017 16.3 -0.30% -60.64 -0.30%
DLG Out 3/27/2017 3.11 3/30/2017 3.16 1.60% 0 0.00%
DMC Out 3/28/2017 95.5 3/30/2017 95.3 -0.20% 0 0.00%
DPR Open Long 3/27/2017 38.4 3/30/2017 39.3 2.30% 268.11 2.30%
DRC Open Long 3/24/2017 32 3/30/2017 31.45 -1.70% -378.06 -1.70%
DRH Open Long 3/28/2017 24.35 3/30/2017 25 2.70% 2009.47 2.70%
DTG Out 3/24/2017 28.8 3/28/2017 28.8 0.00% 0 0.00%
ELC Out 3/28/2017 24 3/30/2017 23.2 -3.30% 0 0.00%
FIT Open Long 3/24/2017 4.68 3/30/2017 4.92 5.10% 1265.5 5.10%
FLC Long 3/24/2017 8.15 3/28/2017 8.39 2.90% 1864.55 2.90%
FLC Out 3/28/2017 8.39 3/30/2017 8.13 -3.10% 0 0.00%
FMC Open Long 3/28/2017 19.1 3/30/2017 19.2 0.50% 119.69 0.50%
FPT Out 3/24/2017 47.7 3/30/2017 47.1 -1.30% 0 0.00%
GAS Out 3/24/2017 54.5 3/30/2017 54.4 -0.20% 0 0.00%
GGS Out 3/30/2017 10 3/30/2017 10 0.00% 0 0.00%
GIL Open Long 3/24/2017 50 3/30/2017 51 2.00% 212.48 2.00%
GTD Out 3/24/2017 30 3/28/2017 30 0.00% 0 0.00%
GTN Out 3/28/2017 16.1 3/30/2017 15.9 -1.20% 0 0.00%
HAG Out 3/24/2017 9.9 3/30/2017 9.06 -8.50% 0 0.00%
HAI Open Long 3/27/2017 3.7 3/30/2017 3.83 3.50% 750.02 3.50%
HBC Long 3/24/2017 55.6 3/27/2017 58 4.30% 2653.36 4.30%
HBC Out 3/27/2017 58 3/30/2017 56.7 -2.20% 0 0.00%
HCD Out 3/27/2017 7.82 3/30/2017 8.37 7.00% 0 0.00%
HCM Out 3/28/2017 32.3 3/29/2017 31.9 -1.20% 0 0.00%
HCM Open Long 3/29/2017 31.9 3/30/2017 31.95 0.20% 59.69 0.20%
HHS Open Long 3/24/2017 3.89 3/30/2017 4.75 22.10% 7606.68 22.10%
HPG Open Long 3/28/2017 28.6348 3/30/2017 29.95 4.60% 1949.2 4.60%
HQC Out 3/27/2017 2.65 3/30/2017 2.7 1.90% 0 0.00%
HT1 Open Long 3/29/2017 21.9 3/30/2017 22.5 2.70% 508.33 2.70%
HVG Long 3/24/2017 6.86 3/27/2017 7.06 2.90% 1125.64 2.90%
HVG Out 3/27/2017 7.06 3/29/2017 6.98 -1.10% 0 0.00%
HVG Open Long 3/29/2017 6.98 3/30/2017 6.89 -1.30% -512.35 -1.30%
IDI Open Long 3/29/2017 4.72 3/30/2017 4.76 0.80% 125.05 0.80%
ITA Out 3/27/2017 4.24 3/30/2017 4.18 -1.40% 0 0.00%
IVS Long 3/24/2017 12.8 3/24/2017 12.8 0.00% 0 0.00%
IVS Out 3/24/2017 12.8 3/30/2017 11.9 -7.00% 0 0.00%
KDC Out 3/27/2017 41.5 3/29/2017 41.7 0.50% 0 0.00%
KDC Open Long 3/29/2017 41.7 3/30/2017 42 0.70% 244.55 0.70%
KHP Out 3/24/2017 11.25 3/30/2017 11.1 -1.30% 0 0.00%
KMR Open Long 3/28/2017 4.5 3/30/2017 4.51 0.20% 52.06 0.20%
KSA Out 3/28/2017 1.83 3/30/2017 1.84 0.50% 0 0.00%
KSB Out 3/24/2017 39.5 3/28/2017 39.4 -0.30% 0 0.00%
KSB Open Long 3/28/2017 39.4 3/30/2017 39.6 0.50% 292.03 0.50%
LDG Out 3/28/2017 9.4 3/30/2017 9 -4.30% 0 0.00%
MBB Out 3/24/2017 15.65 3/29/2017 15.3 -2.20% 0 0.00%
MBB Open Long 3/29/2017 15.3 3/30/2017 15.55 1.60% 261.92 1.60%
MPT Out 3/27/2017 5.5 3/30/2017 5.3 -3.60% 0 0.00%
MSN Open Long 3/29/2017 47 3/30/2017 46.5 -1.10% -232.66 -1.10%
MSR Out 3/28/2017 17.1 3/30/2017 16.3 -4.70% 0 0.00%
MWG Out 3/27/2017 166 3/29/2017 167.5 0.90% 0 0.00%
MWG Open Long 3/29/2017 167.5 3/30/2017 168.5 0.60% 183.81 0.60%
NAF Open Long 3/28/2017 30.1 3/30/2017 30.2 0.30% 48 0.30%
NDN Open Long 3/28/2017 8.3 3/30/2017 8.4 1.20% 168.42 1.20%
NHP Open Long 3/27/2017 3.7 3/30/2017 3.9 5.40% 990.55 5.40%
NKG Open Long 3/27/2017 35.85 3/30/2017 39.25 9.50% 5945.64 9.50%
NLG Out 3/24/2017 26.8 3/30/2017 26.4 -1.50% 0 0.00%
NT2 Open Long 3/29/2017 31 3/30/2017 31.95 3.10% 519.48 3.10%
NTL Open Long 3/28/2017 10.15 3/30/2017 10.1 -0.50% -143.69 -0.50%
NTR Out 3/29/2017 6 3/29/2017 6 0.00% 0 0.00%
PAC Open Long 3/28/2017 36 3/30/2017 36.4 1.10% 316.51 1.10%
PDR Out 3/24/2017 15.35 3/28/2017 15.1 -1.60% 0 0.00%
PDR Open Long 3/28/2017 15.1 3/30/2017 16.5 9.30% 2354.59 9.30%
PET Open Long 3/29/2017 10.7 3/30/2017 10.7 0.00% 0 0.00%
PGS Out 3/24/2017 17.6 3/30/2017 17.2 -2.30% 0 0.00%
PHH Out 3/29/2017 13.6 3/30/2017 12.9 -5.10% 0 0.00%
PHR Long 3/27/2017 26 3/29/2017 26.75 2.90% 897.31 2.90%
PHR Out 3/29/2017 26.75 3/30/2017 26.8 0.20% 0 0.00%
PIV Out 3/28/2017 15.8 3/29/2017 16 1.30% 0 0.00%
PIV Open Long 3/29/2017 16 3/30/2017 15.8 -1.20% -202.47 -1.20%
PTL Long 3/24/2017 2.57 3/27/2017 2.59 0.80% 238.43 0.80%
PTL Out 3/27/2017 2.59 3/29/2017 2.63 1.50% 0 0.00%
PTL Open Long 3/29/2017 2.63 3/30/2017 2.76 4.90% 1526.22 4.90%
PVD Open Long 3/28/2017 20.3 3/30/2017 20.4 0.50% 253.08 0.50%
PVI Open Long 3/28/2017 27.2 3/30/2017 32.8 20.60% 3224.66 20.60%
PVS Open Long 3/28/2017 17.5 3/30/2017 17.6 0.60% 184.54 0.60%
PVT Open Long 3/29/2017 12.6 3/30/2017 13 3.20% 1442.75 3.20%
PXS Open Long 3/28/2017 10.15 3/30/2017 10.45 3.00% 1128.59 3.00%
QBS Open Long 3/28/2017 5.32 3/30/2017 5.62 5.60% 1481.92 5.60%
REE Out 3/29/2017 28 3/30/2017 27.6 -1.40% 0 0.00%
SBT Out 3/24/2017 24.5 3/30/2017 24.7 0.80% 0 0.00%
SCR Out 3/24/2017 8.11 3/30/2017 8.11 0.00% 0 0.00%
SEA Open Long 3/29/2017 18.2 3/30/2017 20.2 11.00% 2601 11.00%
SHA Out 3/29/2017 9.1 3/30/2017 9.08 -0.20% 0 0.00%
SHB Out 3/27/2017 6.1 3/30/2017 5.9 -3.30% 0 0.00%
SHI Out 3/29/2017 8.54 3/30/2017 8.47 -0.80% 0 0.00%
SHN Open Long 3/29/2017 10 3/30/2017 10 0.00% 0 0.00%
SIC Long 3/24/2017 6.4 3/28/2017 7.3 14.10% 4839.82 14.10%
SIC Out 3/28/2017 7.3 3/30/2017 6.8 -6.80% 0 0.00%
SJS Open Long 3/27/2017 26.6 3/30/2017 26.2 -1.50% -278.55 -1.50%
SSI Out 3/27/2017 23.45 3/30/2017 23.85 1.70% 0 0.00%
SSN Open Long 3/28/2017 20.4 3/30/2017 20.3 -0.50% -141.72 -0.50%
STB Out 3/24/2017 11.4 3/29/2017 11.2 -1.80% 0 0.00%
STB Open Long 3/29/2017 11.2 3/30/2017 11.25 0.40% 108.56 0.40%
TCM Out 3/29/2017 21.75 3/30/2017 22 1.10% 0 0.00%
TDC Out 3/29/2017 6.9 3/30/2017 6.86 -0.60% 0 0.00%
TDH Out 3/28/2017 13.3 3/29/2017 13.25 -0.40% 0 0.00%
TDH Open Long 3/29/2017 13.25 3/30/2017 13.6 2.60% 660.82 2.60%
TEG Out 3/27/2017 9.4 3/30/2017 8.8 -6.40% 0 0.00%
TOP Open Long 3/27/2017 1.8 3/30/2017 1.9 5.60% 3450.26 5.60%
TSC Out 3/29/2017 2.85 3/30/2017 2.86 0.40% 0 0.00%
TTB Open Long 3/29/2017 6.8 3/30/2017 7 2.90% 533.42 2.90%
TTF Out 3/28/2017 8.6 3/30/2017 7.51 -12.70% 0 0.00%
V21 Open Long 3/28/2017 15.1 3/30/2017 14.8 -2.00% -424.4 -2.00%
VC3 Out 3/28/2017 43.5 3/30/2017 41.4 -4.80% 0 0.00%
VCB Open Long 3/29/2017 37.3 3/30/2017 37.2 -0.30% -66.8 -0.30%
VGT Open Long 3/27/2017 12.4 3/30/2017 12.4 0.00% 0 0.00%
VHG Out 3/29/2017 2.8 3/30/2017 2.71 -3.20% 0 0.00%
VNM Out 3/27/2017 142 3/28/2017 140.8 -0.80% 0 0.00%
VNM Open Long 3/28/2017 140.8 3/30/2017 144 2.30% 493.58 2.30%
VNS Long 3/24/2017 29.5 3/24/2017 29.5 0.00% 0 0.00%
VNS Out 3/24/2017 29.5 3/30/2017 28.3 -4.10% 0 0.00%
VNXALL Out 3/24/2017 1049.5 3/29/2017 1049.17 0.00% 0 0.00%
VNXALL Open Long 3/29/2017 1049.17 3/30/2017 1054.01 0.50% 54.37 0.50%
VPH Open Long 3/28/2017 11 3/30/2017 11.45 4.10% 1203.2 4.10%
VRC Open Long 3/24/2017 17 3/30/2017 18.15 6.80% 1176.92 6.80%
VSC Open Long 3/24/2017 57.4 3/30/2017 58.5 1.90% 204.19 1.90%
VTO Open Long 3/28/2017 8.21 3/30/2017 8.28 0.90% 167.86 0.90%

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp một lượng lớn những ý kiến chuyên môn, quản trị và các dịch vụ giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp cho khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ giữa tinh thần làm việc trách...

Thống kê
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay13,217
  • Tháng hiện tại244,044
  • Tổng lượt truy cập1,322,005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây